Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1741 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-22
Data wydania:2006-12-11
Data wejscia w życie:2007-01-06
Data obowiązywania:2006-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1741 z 2006


1741

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, ———————

1)

poz. 2087, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).


2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005 r., str. 29).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 235, poz. 1700.

Dziennik Ustaw Nr 240                — 12003 —

2) uchyla się § 9 i 10;                Poz. 1741


§

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. Nr 218, poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) sposób oznakowania nowych wodnych kotłów grzewczych, o których mowa w pkt 1;

6) wzór znaku CE.”;

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1741 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1748 z 20062006-12-22

  Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1747 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1746 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1745 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1744 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1743 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1742 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1740 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1943

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1397

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1846

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-12 poz. 200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 985

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.