Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1742 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-22
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-06
Data obowiązywania:2006-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1742 z 2006


1742

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. Nr 44, poz. 269 oraz z 2001 r. Nr 28, ———————


1)

poz. 313 i Nr 114, poz.

1219) w załączniku w pkt 26 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu: „27. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1742 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1748 z 20062006-12-22

  Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1747 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1746 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1745 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1744 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1743 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1741 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1740 z 20062006-12-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-19 poz. 1219

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-06 poz. 811

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-11 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.