Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1774 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-28
Data wydania:2006-12-07
Data wejscia w życie:2007-01-12
Data obowiązywania:2006-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1774 z 2006


Strona 1 z 2
1774

USTAWA z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Art. 1. W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15: a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez handlowców obowiązku przekazywania informacji, o których mowa w art. 17 ———————


1)

ust. 1, oraz zgodności tych informacji ze stanem faktycznym.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 3—7, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541).”;

2) w art. 27: a) w ust. 1 w pkt 2: — lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1 lub 2, lub

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, Nr 14, poz. 115, Nr 141, poz. 1182 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 473 i Nr 92, poz. 638.

Dziennik Ustaw Nr 245                — 12447 —                Poz. 1774


ilości surowca tytoniowego, a pierwszy przetwórca zobowiązuje się ten surowiec odebrać w umówionym terminie i zapłacić za niego umówioną cenę.”,

b) zbył surowiec tytoniowy przed pierwszym przetworzeniem, lub zbył surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 1 lub 2, lub”, — w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) przechowuje surowiec tytoniowy lub surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 3.”, b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) roku od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z rejestru pierwszych przetwórców stała się ostateczna w przypadku: a) przechowywania surowca tytoniowego lub surowca tytoniowego po pierwszym przetworzeniu niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29 ust. 3 lub b) przekroczenia przynajmniej o 30 dni terminu płatności, o którym mowa w art. 33d ust. 2 pkt 5;”;

3) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pierwszy przetwórca informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zmianie danych lub informacji, o których mowa w art. 26 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia, dołączając do formularza dokumenty potwierdzające tę zmianę.”;

4) w art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Pierwszy przetwórca może przechowywać surowiec tytoniowy oraz surowiec tytoniowy po pierwszym przetworzeniu jedynie w posiadanych przez siebie obiektach.”;

5) w art. 30 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Surowiec tytoniowy może opuścić zatwierdzony punkt odbioru surowca tytoniowego wyłącznie w celu przemieszczenia go do obiektu, w którym odbywa się pierwsze przetwarzanie surowca tytoniowego.”;

6) w art. 33d: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W umowie na uprawę tytoniu, o której mowa w art. 32 pkt 2:

1) producent surowca tytoniowego, niebędący członkiem grupy producentów tytoniu, wpisany do rejestru producentów albo

2) grupa producentów tytoniu, w ramach umów kontraktacji zawartych z członkami grupy wpisanymi do rejestru producentów — zobowiązują się do wytworzenia i dostarczenia pierwszemu przetwórcy oznaczonej

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Następca prawny, który przejął gospodarstwo rolne producenta surowca tytoniowego będącego członkiem grupy producentów tytoniu i mającego z tą grupą zawartą umowę kontraktacji, realizuje prawa i obowiązki wynikające z tej umowy niezależnie od tego, czy jest członkiem grupy producentów tytoniu.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do umowy na uprawę tytoniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy kontraktacji.”, d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Terminu określonego w ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy prawa i obowiązki wynikające z umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu przeszły na nowego posiadacza gospodarstwa rolnego na skutek:

1) śmierci producenta surowca tytoniowego albo

2) przekazania przez producenta surowca tytoniowego gospodarstwa rolnego w celu uzyskania renty strukturalnej.”;

7) uchyla się art. 34;

8) w art. 35 w ust. 1: a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) zatwierdzenia przedsiębiorstwa przetwórczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (Dz. Urz. UE L 61 z 8.03.2005, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji 382/2005”,”, b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) ponownym wprowadzeniem na teren przedsiębiorstwa przetwórczego suszu paszowego, wyprodukowanego przez to przedsiębiorstwo, w celu przepakowania,”;

9) w art. 36 w ust. 13 uchyla się pkt 1;

10) w art. 39 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) o ewolucji powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin motylkowych i innych pasz zielonych, zgodnie z załącznikiem nr II do rozporządzenia Komisji 382/2005;”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1774 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1788 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag", Instytutu Systemów Sterowania oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Gospodarki Energetycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1787 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1786 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1785 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1784 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1783 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1782 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1781 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1780 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKW i U)

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1779 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1778 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1777 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1776 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1775 z 20062006-12-28

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1602

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1266

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-16 poz. 1149

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2009/2010

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2019

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.