Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1796 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-28
Data wydania:2006-12-22
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1796 z 2006


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 246                — 12494 —                Poz. 1796


1796

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego §


1. 1. Uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.— Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, obejmujący:

1) przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej;

2) pozostałe przychody i koszty operacyjne;

3) przychody i koszty finansowe;

4) wynik finansowy;

5) fundusze;

6) informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

2. W rocznym planie rzeczowo-finansowym uczelnia publiczna przedstawia również informacje o:

1) liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich w podziale na formy studiów;

2) liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich korzystających z różnych form pomocy materialnej;

3) liczbie miejsc w domach studenckich;

4) kosztach remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, z wyjątkiem domów i stołówek studenckich;

5) nakładach na rzeczowe aktywa trwałe. §

2. Uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, uwzględniając przyznane dotacje i inne środki finansowe z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, a także planowane przychody własne. §

3. Podstawowa działalność operacyjna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, obejmuje działalność:

1) dydaktyczną;

2) badawczą;

3) gospodarczą wyodrębnioną. ———————

1)

§

4. Przychody działalności dydaktycznej w szczególności obejmują:

1) dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1—6 oraz 8, 9 i 11 ustawy;

2) środki, o których mowa w art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy;

3) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, w zakresie działalności dydaktycznej;

4) środki, o których mowa w art. 95 ust. 3 ustawy;

5) odpłatności i opłaty, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3—5, art. 99 ust. 1 i art. 122 ust. 2 ustawy;

6) odpłatności, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 9 ustawy, z wyłączeniem opłat za wynajem, o których mowa w art. 103 ust. 2 pkt 4 ustawy;

7) przychody z działalności kulturalnej, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy;

8) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy, w zakresie działalności dydaktycznej;

9) środki budżetowe na nagrody właściwego ministra, o których mowa w art. 155 ust. 3 ustawy. §

5. Przychody działalności badawczej w szczególności obejmują:

1) środki na naukę uzyskane z budżetu państwa, o których mowa w art. 97 ustawy;

2) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, w zakresie działalności badawczej;

3) odpłatności za usługi, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy, z wyłączeniem przychodów z działalności kulturalnej;

4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy, w zakresie działalności badawczej. § 6.

1. Działalność, o której mowa w § 3 pkt 3, prowadzona jest przez wydzieloną organizacyjnie jednostkę uczelni publicznej, której koszty pokrywane są z uzyskiwanych przez nią przychodów.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1796 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1805 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1804 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1803 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1802 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1801 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1800 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1799 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1798 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1797 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1795 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1794 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1793 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1792 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1791 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1790 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1789 z 20062006-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-28 poz. 334

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 1989-12-01 poz. 407

  Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-04 poz. 1371

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.