Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1831 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-29
Data wydania:2006-12-08
Data wejscia w życie:2006-12-31
Data obowiązywania:2006-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1831 z 2006


1831

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 152: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Domy pomocy społecznej, które nie osiągają obowiązującego standardu, są obowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2010 r.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zachowują moc zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.”, c) dodaje się ust. 4—6 w brzmieniu: „4. Zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.


5. Od dnia 1 stycznia 2009 r. organ gminy nie może kierować osób do domu pomocy społecznej prowadzonego na podstawie zezwolenia warunkowego. ———————

1)

6. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej prowadzonym na podstawie zezwolenia warunkowego po dniu 31 grudnia 2007 r. nie może ulec podwyższeniu, aż do miesiąca, w którym zostanie wydane zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.”;

2) w art. 154: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do opracowania programu naprawczego do końca 2007 r.”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r.”. Art. 2. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, które nie spełniają standardów określonych w art. 68 ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, są obowiązane dostosować do tych wymagań placówki do dnia 31 grudnia 2010 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 186, poz. 1380.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1831 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1839 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1838 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1837 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1836 z 20062006-12-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1835 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1834 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1833 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1832 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1830 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1829 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1828 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1827 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1826 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1825 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1824 z 20062006-12-29

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1954

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1795

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-03 poz. 1227

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1701

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.