Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1083 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-08-24
Data wydania:2007-08-14
Data wejscia w życie:2007-09-01
Data obowiązywania:2007-08-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1083 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 153                — 11243 —                Poz. 1083


1083

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach, w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Âwiętochłowicach,

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, w Sądzie Rejonowym w Lublinie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Bychawie,

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku, w Sądzie Rejonowym w Mławie — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w ˚urominie,

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu, w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szczebrzeszynie — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)). §

2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w Sądzie Rejonowym w Chorzowie — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy z obszaru miasta Chorzów, ———————

1)

b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,”;

2) w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w Sądzie Rejonowym w Lublinie — pięć wydziałów obejmujących obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową I, II i V Komisariatu Policji, w tym spraw o wykroczenia, w których z wnioskami o ukaranie występują inni poza Policją, uprawnieni oskarżyciele publiczni, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 2 ustawy z obszaru miasta Lublina, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z obszaru miasta Lublina objętego właściwością miejscową III, IV, VI, VII i VIII Komisariatu Policji, a także spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy z obszaru gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew, c) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy z obszaru miasta Lublina oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie i Zakrzew, d) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Łęcznej — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru gmin: Jastków, Ludwiń, Łęczna, Milejów, Niemce, Puchaczów, Spiczyn i Wólka, e) Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Âwidniku — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy z obszaru miasta Âwidnik oraz gmin: Mełgiew, Piaski, Rybczewice i Trawniki,”;

3) w ust. 25 uchyla się pkt 2;

4) w ust. 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 ustawy;”. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 334.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1083 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1085 z 20072007-08-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1084 z 20072007-08-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sadów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1082 z 20072007-08-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1753

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1793

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1562

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-25 poz. 761

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 785

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.