Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1252 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-19
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1252 z 2007


Strona 1 z 2
1252

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego1) Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwanych dalej „ograniczeniami”, w tym:


1) sposób wprowadzenia ograniczeń;

2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami;

3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami, w szczególności odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, w przypadku: a) niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym, b) wystąpienia skrajnie niskich temperatur zewnętrznych w okresie największego zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym;

4) zakres planów wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;

5) sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach;

6) sposób współdziałania operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów sys———————

1)

temów magazynowania gazu ziemnego z operatorem systemu przesyłowego gazowego w okresie trwania ograniczeń, w tym zakres przekazywanych informacji. § 2.

1. Ograniczenia należy wprowadzać w taki sposób, aby następowało to po wyczerpaniu przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, podmioty dokonujące przywozu gazu ziemnego oraz podmioty zlecające świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego wszelkich dostępnych środków, służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na gaz ziemny, mających na celu przywrócenie stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie dostaw gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części — przy dołożeniu należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych jego dostaw z dostępnych źródeł.

2. Ograniczenia nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;

2) zakłóceń w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorców i obiektów w zakresie wykonywania zadań związanych z: a) bezpieczeństwem lub obronnością państwa, b) opieką zdrowotną, c) edukacją, d) wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciepła do odbiorców w gospodarstwach domowych, e) ochroną środowiska. § 3.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 56 ustawy, minister właściwy do spraw gospodarki sporządza z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotyczącej środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 92—96; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 19).

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12624 —                Poz. 1252


2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemów połączonych gazowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie umożliwiającym zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa osób oraz zapobieżenie znacznym stratom materialnym.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać:

1) rodzaje gazu ziemnego, dla którego wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń;

2) rodzaje odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć;

3) rodzaje odbiorców lub grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń;

4) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń;

5) czas trwania wnioskowanych ograniczeń;

6) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia. § 4.

1. Ograniczeniami objęci są odbiorcy, spełniający łącznie następujące warunki:

1) pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.2)), dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 417 m3/h;

2) ujęci w planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „planami”.

2. W przypadku niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym lub wystąpienia skrajnie niskich temperatur, ograniczeniami nie są objęci odbiorcy:

1) pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjścia wynosi mniej niż 417 m3/h,


2) gazu ziemnego w gospodarstwach domowych — w okresie trwania ograniczeń.

3. Przez punkt wyjścia z systemu gazowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się miejsce poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub połączone ze sobą, po stronie instalacji odbiorcy, miejsca poboru tego gazu z systemu gazowego. § 5.

1. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego, opera———————

2)

tor systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcje tego operatora sporządza plany dla odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, pobierających gaz ziemny w punktach wyjścia z systemu gazowego.

2. Operator systemu przesyłowego gazowego, operator systemu dystrybucyjnego gazowego, operator systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcje tego operatora sporządza plany na podstawie posiadanych przez siebie danych oraz informacji uzyskanych od odbiorców, w trybie określonym w art. 58 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w art. 58 ust. 6 ustawy.

3. Jeżeli odbiorca ujęty w planie pobiera gaz ziemny w danym punkcie wyjścia w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, lub dostarczenia go odbiorcom gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, ilość gazu ziemnego niezbędną do wykonania tych zadań lub obsługi odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych uwzględnia się w informacji przekazanej stosownie do art. 58 ust. 5 ustawy.

4. Odbiorcy przekazują w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku przedsiębiorstwom energetycznym, z którymi zawarli umowy sprzedaży lub umowy kompleksowe, informacje, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy, stanowiące podstawę sporządzania informacji, o której mowa w ust.

3. § 6.

1. Plan składa się z dwóch części.

2. Pierwsza część planu zawiera informacje dotyczące:

1) okresu obowiązywania planu;

2) trybu wprowadzania ograniczeń przez operatora systemu gazowego;

3) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 — określonych w danym planie dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia.

3. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo pełniące funkcję operatora systemu gazowego podaje do publicznej wiadomości pierwszą część planu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej.

4. Druga część planu zawiera informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla poszczególnych odbiorców ujętych w planie. Informacje ujęte w drugiej części planu są przekazywane przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego odbiorcy w zakresie jego dotyczącym, w formie wyciągu z planu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, o której mowa w art. 58 ust. 17 ustawy.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1252 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.