Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1256 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-21
Data wejscia w życie:2007-09-27
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1256 z 2007


1256

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1) kontrola przygotowywania projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przedstawianych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;

2) kontrola wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

3) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

4) nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi ministrów powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów; ———————

1)

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. §

3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony. §

4. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. §

5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 września 2007 r. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1256 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.