Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1264 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-11
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1264 z 2007


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12649 —                Poz. 1264


1264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przewoźnik drogowy wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”, b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Osoby, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 ustawy oraz art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgłaszają się na badanie bez skierowania.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną potwierdza marszałek województwa, wydając zaświadcze———————

1)

nie, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.”;

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badania przekazywana jest marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.”;

4) w § 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Marszałek województwa potwierdza uzyskanie przez psychologa uprawnień do wykonywania badań, wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku, o którym mowa w art. 124b ust. 5 pkt 3 ustawy, marszałek województwa wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień w zakresie badań psychologicznych.”;

5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wzór orzeczenia wydawanego osobom, o których mowa w art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. Marszałek województwa przekazuje pracowniom psychologicznym wykaz podmiotów odwoławczych.”;

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1264 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.