Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1292 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-01
Data wydania:2007-09-07
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1292 z 2007


Strona 1 z 3
1292

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 2: a) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,”, b) lit. c otrzymuje brzmienie: „c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,”; ———————


1)

2) w art. 3: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a—2d w brzmieniu: „2a) oddziale integracyjnym — należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3; 2b) oddziale dwujęzycznym — należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej i matematykę;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 180, poz. 1280.

Dziennik Ustaw Nr 181                — 12770 —                Poz. 1292


6. Zajęcia w formach, o których mowa w ust. 5, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, zatrudniani w przedszkolach lub szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą gminę.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego oraz sposób ich działania, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, minimalny dzienny wymiar godzin zajęć, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.”;

2c) szkole integracyjnej — należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi; 2d) szkole dwujęzycznej — należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi;”, b) uchyla się pkt 11a i 11b;

3) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.”;

4) w art. 5a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) gmin — w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5;”;

5) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub w zakresie wybranej części tej podstawy, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.”;

6) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3—6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5.”;

7) w art. 14a: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.”, b) dodaje się ust. 5—7 w brzmieniu: „5. Inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3—5 lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania.

8) po art. 14b dodaje się art. 14c w brzmieniu: „Art. 14c. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.

7. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 14a ust. 5 stosuje się.”;

9) po art. 34b dodaje się art. 34c w brzmieniu: „Art. 34c. Przepisy art. 34a stosuje się odpowiednio do wychowania przedszkolnego prowadzonego w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7.”;

10) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu: „Art. 35b. Nadzór pedagogiczny nad formami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, sprawuje kurator oświaty. Przepisy art. 33 i 34 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 58 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym i szkołom mistrzostwa sportowego oraz szkołom artystycznym.”;

12) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: „Art. 59a.

1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zezwolenia gminy właściwej ze względu na

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1292 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.