Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1297 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-01
Data wydania:2007-09-18
Data wejscia w życie:2007-10-16
Data obowiązywania:2007-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1297 z 2007


1297

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Tworzy się formację obrony cywilnej w Ministerstwie Ârodowiska pod nazwą „Formacja Obrony Cywilnej w Ministerstwie Ârodowiska”, zwaną dalej „Formacją”. §


2. Formację przeznacza się do zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji lub przemieszczenia osób i mienia znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Ârodowiska, na wypadek wojny, wprowadzenia ———————

1)

stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia zagrożeń środowiska oraz do udziału przy usuwaniu skutków wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia zagrożeń środowiska. § 3.

1. W skład Formacji wchodzi komendant Formacji, zastępca komendanta Formacji oraz członkowie Formacji — osoby powołane spośród pracowników Ministerstwa Ârodowiska, gospodarstwa pomocniczego przy Ministerstwie Ârodowiska — Zakładu Obsługi, Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

2. W Formacji tworzy się:

1) sekcję operacyjną — 2 osoby;

2) drużynę wykrywania zagrożeń — 8 osób;

3) punkt alarmowy — 3 osoby;

4) drużynę porządkowo-ochronną — 7 osób;

5) drużynę ratownictwa ogólnego — 10 osób.

Minister Ârodowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

Dziennik Ustaw Nr 181                — 12776 —                Poz. 1297


§ 4.

1. Komendanta Formacji, zastępcę komendanta Formacji oraz członków Formacji powołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Ârodowiska.

2. Członków Formacji, spośród pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrektor Generalny Ministerstwa Ârodowiska powołuje za zgodą, odpowiednio, Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 5.

1. Komendant Formacji przygotowuje Formację do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

2. Karty przydziału osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nadaje i wycofuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Ârodowiska. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1297 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.