Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1360 z 2007 - Strona 47

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-17
Data wydania:2007-10-03
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-10-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1360 z 2007 - Strona 47


Strona 47 z 58

Dziennik Ustaw Nr 190 Art. 210. (uchylony).47)                — 13372 —                Poz. 1360


2. Odmowa złożenia ślubowania senatorskiego oznacza zrzeczenie się mandatu.

3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora zajmującego w dniu wyborów stanowisko lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7, następuje, jeżeli nie złoży on Marszałkowi Senatu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Senatu, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. 4.52) Wygaśnięcie mandatu senatora powołanego lub wybranego w czasie kadencji na stanowisko lub funkcję, o których mowa w ust. 1 pkt 6—7, następuje z dniem powołania lub wybrania.


5. (uchylony).53) Art. 214.

1. Wygaśnięcie mandatu senatora stwierdza Marszałek Senatu, w drodze postanowienia.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie doręcza się Prezydentowi Rzeczypospolitej i Państwowej Komisji Wyborczej. Art. 215.

1. W razie wygaśnięcia mandatu senatora Prezydent Rzeczypospolitej zarządza wybory uzupełniające do Senatu.

2. Wybory uzupełniające zarządza się i przeprowadza w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w okresie 6 miesięcy przed dniem, w którym upływa termin zarządzenia wyborów do Sejmu.

3. W sprawach zarządzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 2, z tym że postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach uzupełniających Państwowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej, w formie obwieszczenia, na obszarze okręgu wyborczego, w którym wybory mają być przeprowadzone. Druk i rozplakatowanie obwieszczenia zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze.

4. Głosowanie w wyborach uzupełniających przeprowadza się tylko na terytorium kraju.

5. Przepisy art. 23 w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania mają zastosowanie tylko do wyborców zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające. ———————

52)

Art. 211. Państwowa Komisja Wyborcza wręcza senatorom zaświadczenia o wyborze. Art. 212. Państwowa Komisja Wyborcza przesyła Marszałkowi Senatu oraz Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów nie później niż 14 dnia po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art.

209. Rozdział 32 Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnianie składu Senatu Art. 213.

1. Wygaśnięcie mandatu senatora następuje wskutek:

1) utraty prawa wybieralności;

2) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) zrzeczenia się mandatu;

4) śmierci senatora;

5) zajmowania w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć z mandatem senatora, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;

6) powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których, stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu senatora; 6a)48) wyboru w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego;

7) sprawowania przez senatora albo powołania go na stanowisko lub funkcję: a) radnego rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa, b)49) w zarządzie powiatu, zarządzie województwa lub zarządzie związku komunalnego, c) w zarządzie lub w radzie regionalnej albo branżowej kasy chorych41), d)50) wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

8) (uchylony).51) ———————

47)

48) 49) 50)

51)

Przez art. 42 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku

2. Dodany przez art. 183 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku

4. Ze zmianą wprowadzoną przez art. 90 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku

18. Dodana przez art. 90 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 18; ze zmianą wprowadzoną przez art. 42 pkt 9 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku

2. Przez art. 42 pkt 9 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

53)

Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 90 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 18, oraz przez art. 183 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku

4. Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 45; uchylony przez art. 42 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1360 z 2007 - Strona 47 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.