Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1402 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-10-17
Data wejscia w życie:2007-11-07
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1402 z 2007


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 194                — 13558 —                Poz. 1402


1402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Przy przyznawaniu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności wspomagającej badania uwzględnia się kryteria określone w art. 4 ustawy oraz kryteria określone w rozporządzeniu.

2. Finansowanie zadań ze środków finansowych przeznaczonych na naukę, a pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa może nastąpić w przypadkach szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem celu i sposobu wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazujący te środki. §

3. Działalność wspomagająca badania obejmuje:

1) sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;

2) tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, a w szczególności: a) działalność wydawniczą, b) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej, c) udostępnianie na rzecz nauki informacji sporządzanych na podstawie zasobów muzealnych lub archiwalnych, d) tworzenie lub zakup oraz utrzymywanie baz danych o zasięgu regionalnym lub krajowym, w szczególności baz włączonych do naukowych sieci komputerowych, e) zakupy oprogramowania lub informatycznych nośników danych;

3) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych, a w szczególności: a) organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów i przedsięwzięć promocyjnych, b) prenumeratę czasopism naukowych lub popularyzujących naukę, ———————

1)

c) informację i popularyzację nauki w środkach masowego przekazu oraz w Internecie, d) przedsięwzięcia szkoleniowe wspomagające prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

5) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. §

4. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność wspomagającą badania wyodrębnia w planie finansowym środki na:

1) realizację zadań wynikających z potrzeb własnych ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników centralnych organów administracji rządowej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk;

2) realizację zadań podmiotów działających na rzecz nauki;

3) realizację zadań wynikających z potrzeb własnych ministra. § 5.

1. Ârodki finansowe na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, są przekazywane na podstawie decyzji ministra.

2. Ârodki finansowe na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 2, są przyznawane w drodze decyzji ministra i przekazywane podmiotowi działającemu na rzecz nauki na podstawie umowy określającej warunki przekazywania tych środków i ich rozliczania.

3. Ârodki finansowe na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 3, są przekazywane na podstawie umowy określającej warunki przekazywania tych środków i ich rozliczania.

4. Zmiana warunków umowy może być dokonana na wniosek stron umowy złożony nie później niż miesiąc przed zakończeniem jej realizacji.

5. Wniosek o zmianę istotnych warunków umowy jest oceniany przez zespół, powołany na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”, opiniujący wniosek o finansowanie zadań objętych działalnością wspomagającą badania. § 6.

1. Przyznanie środków finansowych, o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, następuje na podstawie wniosku złożonego w urzędzie obsługującym ministra, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może być wyższa od określonej we wniosku.

2. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia bra-

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 194, poz. 1402 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.