Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1407 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-10-17
Data wejscia w życie:2007-11-07
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1407 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 195                — 13588 —                Poz. 1407


1407

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne Na podstawie art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa kryteria i sposób przyznawania i finansowania, ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne, zwanych dalej „nagrodami”, w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczących przyznania nagrody;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody. §

2. Minister, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność wspomagającą badania, wyodrębnia w planie finansowym środki na finansowanie nagród. § 3.

1. Nagrody są nagrodami indywidualnymi.

2. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

1) badania na rzecz rozwoju nauki;

2) badania na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badania na rzecz rozwoju gospodarki.

3. W danej kategorii przyznaje się jedną nagrodę.

4. W danym roku, w danej kategorii, może nie zostać przyznana nagroda.

5. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) rady naukowe, rady wydziałów lub inne organy reprezentujące jednostki naukowe;

2) stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

4) Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk. ———————

1)

6. Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą zgłaszać w danym roku, po jednym kandydacie do nagrody w danej kategorii. § 4.

1. Zgłoszenie kandydata do nagrody następuje na podstawie wniosku, który składa się w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) życiorys kandydata do nagrody;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata do nagrody;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody. § 5.

1. Minister powołuje do oceny wniosków o przyznanie nagrody zespół, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

2. Przy ocenie wniosków o przyznanie nagrody uwzględnia się, odpowiednio do kategorii nagrody, następujące kryteria:

1) oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

3. Zespół, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego powołania przez ministra, przedstawia ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do nagrody w każdej kategorii wraz z uzasadnieniem nominacji.

4. Osoby nominowane zawiadamia się o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1407 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.