Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1408 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-23
Data wydania:2007-10-09
Data wejscia w życie:2007-10-31
Data obowiązywania:2007-10-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1408 z 2007


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 195                — 13590 —                Poz. 1408


1408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 i Nr 203, poz. 1720, z 2006 r. Nr 42, poz. 283 oraz z 2007 r. ———————

1)

Nr 117, poz.

812) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Wzór informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2007 r. §

3. Płatnicy składek mogą posługiwać się wzorem informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w dotychczasowym brzmieniu:

1) do czasu wyczerpania zapasów, jeżeli informacja ta jest przekazywana w formie dokumentu pisemnego;

2) do dnia 31 października 2007 r., jeżeli informacja ta jest przekazywania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego w programie informatycznym albo w formie wydruku z tego programu. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1408 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.