Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1432 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-10-25
Data wydania:2007-10-09
Data wejscia w życie:2007-11-09
Data obowiązywania:2007-10-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1432 z 2007


1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa zasady i tryb powierzania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, mienia znajdującego się, zgodnie z przepisami regulującymi ewidencję rzeczowych składników majątkowych, w dyspozycji jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kierowniku jednostki organizacyjnej, rozumie się przez to kierownika jednostki organizacyjnej dysponującej mieniem, o którym mowa w §

1. ———————

1)

§ 3.

1. Funkcjonariuszowi mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych.

2. Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje, z zastrzeżeniem § 4, za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujących zasady gospodarowania mieniem określonego rodzaju.

3. W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, należy wyszczególnić rodzaj i ilość powierzonego mienia, a w razie potrzeby określić jego wartość i cechy indywidualne. Pokwitowanie musi być podpisane przez funkcjonariusza, któremu mienie zostało powierzone, oraz opatrzone datą powierzenia mienia.

4. Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, jest obowiązany zwrócić je w określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej terminie i w należytym stanie albo wyliczyć się ze sposobu zużycia lub wydania tego mienia. §

4. Powierzenie funkcjonariuszowi mienia przechowywanego w zamykanym pomieszczeniu, pod jego bezpośrednim nadzorem, następuje na podstawie

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073.

Dziennik Ustaw Nr 197                — 13678 —                Poz. 1432


protokołu przyjęcia albo na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej lub na żądanie funkcjonariusza. § 5.

1. Inwentaryzację, o której mowa w § 4, należy przeprowadzić w ciągu miesiąca od zawiadomienia funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia.

2. Jeżeli funkcjonariusz, o którym mowa w § 4, nie może z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny osobiście wziąć udziału w inwentaryzacji, może, za pisemną zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, upoważnić na piśmie innego funkcjonariusza do wzięcia za niego udziału w inwentaryzacji.

3. Jeżeli funkcjonariusz nie bierze udziału w inwentaryzacji i nie upoważni innego funkcjonariusza, w trybie określonym w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej poleca przeprowadzenie inwentaryzacji przez wyznaczoną przez siebie komisję inwentaryzacyjną.

4. Funkcjonariuszowi, któremu mienie ma być powierzone, oraz funkcjonariuszowi, upoważnionemu w trybie określonym w ust. 2 do wzięcia udziału w inwentaryzacji, przysługuje prawo wglądu w dokumen-

ty ewidencyjne w zakresie dotyczącym rozliczenia powierzonego mienia.

5. W razie przewidywanego zwolnienia ze służby lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej funkcjonariusza, o którym mowa w § 3 ust. 1, inwentaryzację należy przeprowadzić niezwłocznie i zakończyć ją przed dniem odejścia funkcjonariusza z miejsca powierzenia mienia, nie później jednak niż w dniu zwolnienia ze służby lub przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej. W przypadku niemożności udziału funkcjonariusza w inwentaryzacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 i

3. §

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do funkcjonariuszy ponoszących wspólną odpowiedzialność majątkową, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1432 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.