Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-11
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 2007


13

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych2) Na podstawie art. 30 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kategorie grupujące materiały paszowe charakteryzujące się tym samym źródłem pochodzenia, stanowiące załącznik do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz. U. Nr 14, poz. 119). §


3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiającej kategorie składników, które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt domowych (Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 158, z późn. zm.).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. (poz. 13)

KATEGORIE GRUPUJĄCE MATERIAŁY PASZOWE CHARAKTERYZUJĄCE SI¢ TYM SAMYM èRÓDŁEM POCHODZENIA Materiały paszowe przeznaczone dla zwierząt domowych

1. Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego:

1) mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego — wszystkie części ciała zwierząt rzeźnych, świeże lub poddane przetwarzaniu, oraz wszystkie produkty uzyskane w wyniku przetwarzania tusz lub części tusz zwierząt rzeźnych;

2) mleko i produkty mleczne — wszystkie produkty mleczne, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia;

3) jaja i produkty z jaj — wszystkie produkty z jaj, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uboczne uzyskane w wyniku ich przetworzenia;

Dziennik Ustaw Nr 2                — 20 —                Poz. 13


gnięto koncentrację zawartości białka wynoszącą nie mniej niż 50 % białka ogólnego w suchej masie, którego struktura może ulec zmianie;

4) mięczaki i skorupiaki — wszystkie gatunki mięczaków, skorupiaków i małż, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia;

5) owady — wszystkie gatunki owadów w każdym stadium rozwojowym;

6) ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia.

2. Materiały paszowe pochodzenia roślinnego:

1) zboża — wszystkie gatunki zbóż, niezależnie od metody ich obróbki, lub produkty skrobiowe uzyskane z bielma;

2) warzywa — wszystkie gatunki warzyw i roślin strączkowych, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów;

3) produkty pochodzenia roślinnego — produkty uzyskane w wyniku przetworzenia produktów roślinnych, a w szczególności zbóż, warzyw, roślin strączkowych i nasion roślin oleistych;

4) roślinne ekstrakty białkowe — wszystkie produkty pochodzenia roślinnego, w których przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów osią-

5) drożdże — wszystkie drożdże, których komórki zostały unieczynnione i wysuszone;

6) cukry — wszystkie rodzaje cukrów;

7) owoce — wszystkie rodzaje owoców, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów;

8) orzechy — zawartość orzechów pozbawionych łupin;

9) nasiona — wszystkie rodzaje nasion w całości lub grubo zmielone;

10) glony — glony świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów.

3. Materiały paszowe pochodzenia mineralnego — wszystkie substancje nieorganiczne nadające się do stosowania w żywieniu zwierząt.

4. Materiały paszowe pochodzenia mieszanego:

1) oleje i tłuszcze — wszystkie oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne;

2) produkty piekarnicze — wszelkiego rodzaju pieczywo, ciasto, herbatniki i makarony.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-17 poz. 614

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 978

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1718

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu

 • Komunikat UE z 2010-03-18 nr 67 poz. 156

  ZAŁĄCZNIK


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.