Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-18
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 2007


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 2                — 39 —                Poz. 17


17

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń2) Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb postępowania przy: a) podejrzeniu klasycznego pomoru świń, zwanego dalej „chorobą”, b) stwierdzaniu choroby;

2) sposób i warunki określania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego;

3) środki stosowane przy zwalczaniu choroby;

4) sposoby czyszczenia i odkażania;

5) warunki i sposób ponownego umieszczania świń w gospodarstwie;

6) warunki i sposób wprowadzania szczepień interwencyjnych. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) świnia — zwierzę z rodziny Suidae;

2) dzik — świnię, która nie jest utrzymywana lub hodowana w gospodarstwie;

3) instrukcja diagnostyczna — instrukcję przygotowaną w celu zapewnienia jednolitych procedur diagnozowania choroby, określoną w decyzji Komisji 2002/106/WE z dnia 1 lutego 2002 r. zatwierdzającej Podręcznik diagnostyczny ustanawiający procedury diagnostyczne, metody pobierania próbek oraz kryteria oceny wyników badań laboratoryjnych w celu potwierdzenia klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 39 z 9.02.2002, str. 71; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 139); ———————

1)

4) świnia podejrzana o chorobę lub zakażenie — świnię, u której za życia lub po śmierci występują objawy kliniczne lub zmiany patologiczne wskazujące na chorobę lub zakażenie, albo świnię, co do której powzięto podejrzenie wystąpienia choroby lub zakażenia na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną;

5) świnia chora lub zakażona — świnię, u której za życia lub po śmierci urzędowy lekarz weterynarii stwierdził chorobę na podstawie objawów klinicznych, zmian patologicznych lub wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną;

6) metapopulacja dzików — grupę lub podgrupę dzików mającą ograniczone kontakty z innymi grupami lub podgrupami dzików;

7) ognisko pierwotne choroby — ognisko choroby na obszarze powiatu niepowiązane epizootycznie z innym ogniskiem choroby w tym samym powiecie lub pierwsze stwierdzone ognisko choroby w innym powiecie;

8) gospodarstwo kontaktowe — gospodarstwo, do którego została przeniesiona choroba;

9) obszar o wysokim zagęszczeniu świń — obszar o promieniu 10 km wokół gospodarstwa, w którym znajdują się świnie chore lub zakażone, podejrzane o chorobę lub zakażenie oraz w którym zagęszczenie świń jest większe niż 800 świń na km2, a ponadto gospodarstwo to jest położone w powiecie, na obszarze którego zagęszczenie świń jest wyższe niż 300 świń na km2, lub w odległości nie większej niż 20 km od granic takiego powiatu;

10) szczepionka znakowana — szczepionkę, po zastosowaniu której jest możliwe odróżnienie, poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, świń szczepionych od zwierząt, które uległy zakażeniu szczepem terenowym wirusa choroby. § 3.

1. Powiatowy lekarz weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby w gospodarstwie podejmuje niezwłocznie, zgodnie z instrukcją diagnostyczną, następujące czynności, mające na celu stwierdzenie albo wykluczenie choroby:

1) nakazuje posiadaczowi świń sporządzenie spisu wszystkich świń w gospodarstwie, z określeniem kategorii wiekowych i hodowlanych tych świń, oraz podaniem liczby świń padłych i świń podej-

2)

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 316 z 1.12.2001, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 234). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-10-25 nr 281 poz. 27

  Decyzja Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana (...)

 • Legislacja UE z 2005-01-29 nr 27 poz. 54

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. uchylająca decyzję 2003/363/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń (...)

 • Legislacja UE z 2005-11-05 nr 291 poz. 45

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2003/136/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego (...)

 • Legislacja UE z 2005-03-17 nr 71 poz. 69

  Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/136/WE w odniesieniu do zakończenia planu szczepień interwencyjnych dzikich świń (...)

 • Legislacja UE z 2008-02-26 nr 51 poz. 21

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.