Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-18
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2007


Strona 1 z 2
21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 i Nr 128, poz. 1432, z 2002 r. Nr 154, poz. 1281 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1617) wprowadza się następujące zmiany:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Dziennik Ustaw Nr 2

1) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:                — 56 —

6) w § 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:                Poz. 21


„4. Konie wpisane do odpowiednich ksiąg zagranicznych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3a, zgłoszone do wyścigów w danym roku, mogą uczestniczyć w gonitwach, jeżeli:

1) do Klubu zostaną przesłane dokumenty potwierdzające wpis do odpowiednich ksiąg prowadzonych w innym państwie dla tych koni,

2) od dnia zgłoszenia do wyścigów konie te, trenowane przez osobę nieposiadającą licencji wydanej przez Prezesa na trenowanie koni w danym roku, nie brały udziału w gonitwie w innym państwie.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17.

1. W gonitwach biorą udział konie, których przynajmniej przednie kończyny są okute płaskimi, gładkimi podkowami.

2. Za zgodą komisji technicznej w gonitwach płaskich, z płotami lub przeszkodami mogą być stosowane podkowy płaskie z elementami zapewniającymi lepszą przyczepność pod warunkiem, że elementy te nie stanowią zagrożenia dla koni uczestniczących w gonitwie.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy kłusaków.”;

3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uczniowie jeździeccy nie mogą dosiadać koni:

1) w gonitwach pozagrupowych,

2) dwuletnich pełnej krwi angielskiej, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,

3) trzyletnich arabskich czystej krwi, które nie brały jeszcze udziału w gonitwie,

4) w gonitwach płaskich z batem.”;

4) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szczegółowe warunki gonitwy ustala i ogłasza w biuletynie wyścigowym organizator wyścigów, w terminie co najmniej:

1) 14 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy,

2) 7 dni przed przewidywanym terminem zapisu koni do gonitwy — w przypadku gonitw dodatkowych.”;

5) w § 24 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) w przypadku udziału konia w gonitwie w innym państwie — wnioskowanie do Klubu o wystawienie i przesłanie zaświadczenia Racing Clearance Notification (RCN) do organu lub instytucji właściwej w sprawach organizowania wyścigów konnych w państwie, w którym jest rozgrywana gonitwa.”;

„2) zatrzymanie w gonitwie konia, który uległ kontuzji, lub w przypadku gdy wystąpią inne okoliczności, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub koni,”;

7) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie od orzeczenia komisji technicznej w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.”;

8) w § 43: a) po ust.1 a dodaje się ust.1 b w brzmieniu: „1b. Termin złożenia oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy określa organizator wyścigów konnych.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wycofanie konia z gonitwy jest nieważne, jeżeli:

1) zostało dokonane przez osobę do tego nieuprawnioną lub niezgodnie z przepisami ust. 1 lub 1a, lub

2) oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy zostało złożone po terminie określonym przez organizatora wyścigów konnych.”;

9) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wszyscy jeźdźcy biorący udział w gonitwie powinni być zważeni w obecności sędziego u wagi, który sprawdza i zapisuje wagę jeźdźców. Zważenie powinno nastąpić najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem gonitwy.”;

10) w § 64 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) od momentu wystartowania do momentu minięcia kontrstartera konia należy prowadzić tym samym torem,”;

11) w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Konia, który brał udział w gonitwie, należy zdyskwalifikować, jeżeli:

1) był trenowany lub dosiadany przez osobę nieposiadającą licencji lub dosiadany przez osobę niespełniającą wymagań określonych w § 18 ust. 1 lub 3,

2) przeszedł w gonitwie płaskiej w bieg inny niż galop,

3) nie został do gonitwy zapisany albo zapis został uznany za nieważny,

4) został z gonitwy wycofany,

5) został zwolniony z dyspozycji sędziego startera,

6) waga jeźdźca, który go dosiadał, nie była przed gonitwą sprawdzona,

7) niósł wagę niższą od tej, jaka wynikała z warunków gonitwy,

8) waga jeźdźca, który go dosiadał, sprawdzona po gonitwie, okazała się niższa od wagi ustalonej przed gonitwą,

9) był niewłaściwie okuty,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-10 poz. 1272

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-29 poz. 1158

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1103

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.