Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-01-08
Data wydania:2006-12-19
Data wejscia w życie:2007-01-23
Data obowiązywania:2007-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2007


Strona 1 z 2
22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zwanej dalej „ustawą”, wynosi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Dziennik Ustaw Nr 2                — 58 —                Poz. 22


1) za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega zatwierdzeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, bez tego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia: a) do 30 dni — od 1 000 zł do 10 000 zł, b) powyżej 30 dni do 6 miesięcy — powyżej 10 000 zł do 33 000 zł, c) powyżej 6 miesięcy — powyżej 33 000 zł do 66 000 zł;

2) od 200 zł do 2 000 zł — za prowadzenie produkcji w zakładzie, który podlega rejestracji zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 853/2004, bez dokonania tej rejestracji;

3) od 1 000 zł do 20 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, o którym mowa w pkt 1, bez jego zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia;

4) od 200 zł do 1 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, o którym mowa w pkt 2, bez dokonania rejestracji;

5) od 500 zł do 10 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 852/2004”, w załączniku I lub załączniku II w rozdziale III, VIII lub XII;

6) od 5 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale IV, VI, VII lub X;

7) od 2 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 w załączniku II w rozdziale I, II, V, IX lub XI;

8) od 1 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w art. 4 ust. 3 lub art. 5 rozporządzenia nr 852/2004;

9) od 5 000 zł do 33 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji II w ust. 2;

10) od 1 000 zł do 20 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji III;

11) od 500 zł do 10 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego;

12) powyżej 10 000 zł do 66 000 zł — za niespełnianie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III, które mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego;

13) od 5 000 zł do 20 000 zł — za nieznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego wbrew obowiązkowi, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I;

14) od 1 000 zł do 10 000 zł — za niespełnianie przez znak identyfikacyjny wymagań określonych w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części B albo nieznakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób określony w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku II w sekcji I w części A oraz C;

15) od 5 000 zł do 20 000 zł — za opatrzenie produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 853/2004 znakiem identyfikacyjnym, o którym mowa w tym rozporządzeniu w załączniku II w sekcji I;

16) od 5 000 zł do 30 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego nieopatrzonych znakiem jakości zdrowotnej wbrew obowiązkowi znakowania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 853/2004;

17) od 1 000 zł do 20 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego opatrzonych znakiem jakości zdrowotnej niezgodnie z zasadami jego stosowania określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 854/2004”, w załączniku I w sekcji I w rozdziale III;

18) od 2 000 zł do 5 000 zł — za usuwanie z mięsa znaku jakości zdrowotnej, o którym mowa w rozporządzeniu nr 854/2004, w przypadkach innych niż określone w art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004;

19) od 30 000 zł do 66 000 zł — za wprowadzanie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z państw trzecich, które nie znajdują się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 854/2004, lub z zakładu nieznajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 854/2004;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz wzoru wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów produkujacych produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zwalczania klasycznego pomoru świń

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 15 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjna, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 14 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu pobierania próbek do badań oraz postępowania z próbkami pobranymi w ramach urzędowej kontroli pasz

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 13 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 12 z 20072007-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2007-01-12 nr 7 poz. 30

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany monitorowania dla wykrywania pozostałości i substancji u żywych zwierząt i w produktach (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-28 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Komunikat UE z 2010-07-08 nr 184 poz. 485

  Przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu (...)

 • Komunikat UE z 2009-06-12 nr 133 poz. 5

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 426. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. dotycząca (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-13 poz. 674

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie określenia zakresu przedmiotowego badań dla podmiotów ubiegających się o przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.