Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1486 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-06
Data wydania:2007-10-23
Data wejscia w życie:2007-11-21
Data obowiązywania:2007-11-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1486 z 2007


Strona 1 z 2
1486

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji ———————


1)

z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz. U. Nr 55, poz. 538) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., może być również stosowany wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

Dziennik Ustaw Nr 205                — 14660 —                Poz. 1486


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2007 r. (poz. 1486)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 205, poz. 1486 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.