Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1600 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-20
Data wydania:2007-11-16
Data wejscia w życie:2007-11-20
Data obowiązywania:2007-11-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1600 z 2007


1600

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „ministrem”. ———————


1)

2. Minister kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny.

3. Minister jest dysponentem części 34 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2007 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1600 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.