Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1610 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-11-20
Data wydania:2007-11-02
Data wejscia w życie:2007-12-05
Data obowiązywania:2007-11-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1610 z 2007


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 216                — 15576 —                Poz. 1610


1610

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji publicznej2) Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;

2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu;

3) sposób postępowania w zakresie stwierdzenia zgodności oprogramowania z opisem systemu. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumentacji opisu systemu — oznacza to szczegółowy opis systemu teleinformatycznego;

2) ministrze — oznacza to ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

3) okresie przejściowym — oznacza to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu systemu teleinformatycznego do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się użytkowanie systemów teleinformatycznych zgodnych z wersją opisu obowiązującą przed dniem ogłoszenia; ———————

1)

4) opisie systemu — oznacza to opis systemu teleinformatycznego zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji między elementami struktury systemu;

5) oprogramowaniu — oznacza to oprogramowanie wspierające wykonywanie zadań związanych z obsługą świadczeń w urzędach realizujących te świadczenia;

6) poziomie — oznacza to poziom, na który wydawane jest świadectwo zgodności;

7) poziomie organizacyjnym — oznacza to odpowiednio: urząd gminy, województwo, samorząd województwa oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;

8) procedurze zgodności — oznacza to zespół działań zmierzających do ustalenia zgodności oprogramowania z opisem systemu;

9) producencie — oznacza to przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), lub obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania;

10) rejestrze centralnym — oznacza to dane dotyczące osób pobierających świadczenia rodzinne oraz wartości udzielonych świadczeń określone w art. 23 ust. 8 ustawy;

11) scenariuszu testowym — oznacza to dokument opisujący podstawowe funkcje systemu, uwzględniający procedury ich obsługi, służący do weryfikacji realizacji minimalnych wymagań dla systemu teleinformatycznego, udostępniany razem z dokumentacją opisu systemu;

12) systemie teleinformatycznym — oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331);

13) świadczeniach — oznacza to: a) świadczenie rodzinne wymienione w art. 2 ustawy,

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 r. pod numerem 2007/0235/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1610 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.