Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1780 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-05
Data wejscia w życie:2008-01-12
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1780 z 2007


Dziennik Ustaw Nr 243                — 17218 —                Poz. 1780


1780

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie noclegu funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego Na podstawie art. 186a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa przypadki, w jakich jest niezbędne zapewnienie noclegu funkcjonariuszom Straży Granicznej pełniącym wartę ochronną na pokładzie statku powietrznego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, oraz sposób, tryb i terminy zwrotu przez przewoźnika lotniczego kosztów noclegu, o ile go nie zapewnił. §

2. Funkcjonariuszom, którzy odbyli lot określony jako lot wysokiego ryzyka, zwany dalej „lotem”, przebywającym w miejscu jego zakończenia, przysługuje bezpłatny nocleg w przypadku:

1) nieprzerwanego wykonywania obowiązków służbowych związanych z pełnieniem warty ochronnej ponad 12 godzin;

2) gdy od chwili rozpoczęcia lotu do jego zakończenia upłynęło 16 godzin;

3) gdy czas oczekiwania na lot powrotny przekracza 4 godziny przypadające między godzinami 21 i 7 czasu lokalnego;

4) braku możliwości powrotu w ciągu 8 godzin od zakończenia lotu do miejsca, w którym rozpoczął się lot, a w szczególności z powodu: a) awarii statku powietrznego lub urządzeń portu lotniczego, b) wypadku lub choroby, c) warunków atmosferycznych. §

3. W przypadku niezapewnienia funkcjonariuszom bezpłatnego noclegu, przewoźnik lotniczy zwraca koszty noclegu funkcjonariuszy, o których mowa w § 2, w formie przelewu, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, ———————

1)

w której funkcjonariusze pełnią służbę, zwaną dalej „jednostką”. § 4.

1. Zwrot kosztów noclegu funkcjonariuszy następuje w złotych polskich, na podstawie rachunku wystawionego przez jednostkę, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju wydanymi na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).

2. Podstawę rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowi rachunek lub faktura wystawiona przez podmiot świadczący usługę noclegu.

3. W przypadku określenia kosztów noclegu w walucie obcej, ustalenie ich w złotych polskich następuje przy zastosowaniu średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wykonania usługi; w razie nieustalania kursu obowiązującego w tym dniu — według kursu obowiązującego w dniu następnym. §

5. Przewoźnik lotniczy zwraca koszty noclegu funkcjonariuszy w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku, o którym mowa w § 4 ust.

1. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1780 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.