Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1787 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-19
Data wejscia w życie:2007-12-28
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1787 z 2007


1787

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach Na podstawie art. 163 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. Nr 116, poz. 785 i Nr 245, poz. 1786) wprowadza się następujące zmiany:


1) w § 8 w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) przelewy środków pieniężnych, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, na rachunki pomocnicze państwowych jednostek budżetowych dla środków na wydatki niewygasające.”;

2) w § 14 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) wpływy środków pieniężnych, o których mowa w art. 157 ust. 8a ustawy o finansach publicznych, z rachunku bieżącego wydatków państwowych jednostek budżetowych.”;

3) w § 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierownik państwowej jednostki budżetowej otwiera, za zgodą dysponenta głównego, rachunek pomocniczy dla sum na zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.”, ———————

1)

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Państwowa jednostka budżetowa prowadzi jeden rachunek pomocniczy dla sum depozytowych i sum na zlecenie, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 6.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Państwowa jednostka budżetowa, która realizuje projekt współpracy bliźniaczej finansowany z budżetu Unii Europejskiej, polegający na świadczeniu pomocy dla instytucji działających w innych krajach, może prowadzić odrębny rachunek pomocniczy dla sum na zlecenie przeznaczony wyłącznie do obsługi takiego projektu.”;

4) w § 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Narodowy Bank Polski udostępnia, w formie elektronicznej, do wglądu aktualne salda i obroty na:

1) rachunkach bieżących i pomocniczych państwowych jednostek budżetowych i urzędów obsługujących organy podatkowe — Ministerstwu Finansów na wniosek Ministra Finansów;

2) rachunkach bieżących państwowych jednostek budżetowych — dysponentom, którym podlegają te jednostki, na wniosek tych dysponentów.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1787 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.