Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1788 z 2007 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-18
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1788 z 2007 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 243                — 17226 —                Poz. 1788


2. W przypadku skierowania żołnierza pozostającego w rezerwie kadrowej do wykonywania obowiązków w określonej jednostce wojskowej zakres wykonywania przez żołnierza zadań służbowych oraz sposób rozliczania z ich wykonania określa dowódca tej jednostki.


3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do żołnierzy, o których mowa w art. 20 ust. 1a ustawy.

4. Organ wojskowy właściwy do przeniesienia żołnierza do rezerwy kadrowej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, z chwilą upływu okresu przebywania w rezerwie kadrowej wyznacza go na stanowisko służbowe lub kieruje do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko albo zwalnia go z zawodowej służby wojskowej. § 24.

1. W decyzji personalnej o przeniesieniu żołnierza do rezerwy kadrowej ustala się:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia okresu przebywania w rezerwie kadrowej;

2) miejsce wykonywania przez tego żołnierza obowiązków służbowych;

3) miejsce zaopatrzenia logistycznego i finansowego.

2. Ewidencję żołnierzy przeniesionych do rezerwy kadrowej prowadzi dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. §

25. Do limitu stanowisk żołnierzy pozostających w rezerwie kadrowej, o którym mowa w § 21, nie wlicza się żołnierzy pełniących do dnia 30 września 2006 r. zawodową służbę wojskową w Wojskowych Służbach Informacyjnych. §

26. ˚ołnierza, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniał określone w dotychczasowych przepisach wymagania do zajmowania stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym, uważa się za spełniającego warunki do wyznaczenia na to samo lub równorzędne stanowisko służbowe. §

27. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. Nr 108, poz. 1144, z 2005 r. Nr 266, poz. 2241, z 2006 r. Nr 170, poz. 1220 oraz z 2007 r. Nr 170, poz. 1198). §

28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1788 z 2007 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.