Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1791 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1791 z 2007


1791

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. U. Nr 180, poz. 1509, z późn. zm.2)) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: ———————


1)

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) Sądu Okręgowego w Poznaniu — powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;”;

2) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377 oraz z 2007 r. Nr 89, poz.

590. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 63, poz. 559, Nr 112, poz. 942 i Nr 240, poz. 2023 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 337.

Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1791 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.