Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1793 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1793 z 2007


1793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich Na podstawie art. 13 § 3 i art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Znosi się sądy grodzkie (wydziały grodzkie) w następujących sądach rejonowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,


2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — utworzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)). ———————

1)

§

2. Tworzy się w następujących sądach rejonowych sądy grodzkie (wydziały grodzkie):

1) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;

2) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

3) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. §

3. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160, z późn. zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”;

2) w ust. 26: a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”,

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz.

1698. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 761 i Nr 179, poz. 1496, z 2003 r. Nr 110, poz. 1053 i Nr 219, poz. 2165, z 2004 r. Nr 127, poz. 1328, Nr 148, poz. 1562 i Nr 281, poz. 2796, z 2005 r. Nr 63, poz. 561, Nr 112, poz. 944 i Nr 240, poz. 2025, z 2006 r. Nr 135, poz. 958 i Nr 241, poz. 1753 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 334 i Nr 153, poz. 1083.

Dziennik Ustaw Nr 243                — 17230 —                Poz. 1793


b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy,”;

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy, b) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1—4 ustawy, 8b) w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu — dwa wydziały obejmujące obszar właściwości tego Sądu: a) Wydział Grodzki — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 5 ustawy,

3) w ust. 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie — Wydział Grodzki — dla obszaru właściwości tego Sądu — do rozpoznawania spraw określonych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy,”. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. M. Cichosz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1793 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.