Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1847 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-24
Data wejscia w życie:2007-12-29
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1847 z 2007


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 248                — 17782 —                Poz. 1847


1847

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych2) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogłaszania rocznego sprawozdania finansowego oraz termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o rachunkowości — ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) ustawa — ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.4));

3) ustawa o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS — ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 149, poz. 1450, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95);

4) rozporządzenie o pożyczkach papierów wartościowych — rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 67, poz. 481); ———————

1)

5) powszechne towarzystwo — powszechne towarzystwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 8 ustawy;

6) towarzystwo — powszechne towarzystwo oraz pracownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 9 ustawy;

7) otwarty fundusz — otwarty fundusz emerytalny w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy;

8) pracowniczy fundusz — pracowniczy fundusz emerytalny w rozumieniu art. 8 pkt 6 ustawy;

9) fundusz — otwarty fundusz oraz pracowniczy fundusz;

10) członek funduszu — osobę fizyczną, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy;

11) depozytariusz — podmiot, o którym mowa w art. 158 ustawy;

12) statut funduszu — statut, o którym mowa w art. 13 ustawy;

13) rejestr członków funduszu — rejestr, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy;

14) Fundusz Gwarancyjny — Fundusz, o którym mowa w art. 184 ust. 1 ustawy;

15) kapitał funduszu — kapitał tworzony: a) z wpłat składek członków funduszu, w tym również w formie papierów wartościowych, b) ze środków członków funduszu otrzymanych z tytułu wpłaty transferowej z innego funduszu, c) ze środków przypadających byłemu małżonkowi członka funduszu, zgodnie z art. 126 ustawy, d) ze środków przypadających małżonkowi członka funduszu, e) ze środków przypadających małżonkowi zmarłego członka funduszu, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy, oraz osobom wskazanym przez zmarłego członka funduszu lub członkom jego najbliższej rodziny, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy, f) ze środków gromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego oraz z wpłat na rzecz otwartego funduszu ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego z tytułu pokrycia niedoboru, o którym mowa w art. 187 ust. 1 ustawy, g) z wpłat towarzystwa lub depozytariusza wniesionych z tytułu naprawienia szkód, o których mowa w art. 48 lub art. 160 ust. 2 ustawy, wyrządzonych członkom funduszu, z wyłączeniem wpłat z tytułu niedoboru;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji stanowi transpozycję dyrektywy 2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz. Urz. WE L 235 z 23.09.2003, str. 10).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 248, poz. 1847 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.