Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1883 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-27
Data wejscia w życie:2007-12-31
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1883 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 250                — 17972 —                Poz. 1883


1883

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanych dalej „biegłymi”;

2) sposób sporządzania opinii;

3) warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. §

2. Biegłych powołuje przy sądzie okręgowym prezes tego sądu. § 3.

1. Kandydatów do listy biegłych, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

2. Lista biegłych jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie miesiąca od dnia powołania.

3. Prezes sądu okręgowego aktualizuje listę biegłych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

4. Biegłych powołuje się na okres pięciu lat. Okres powołania upływa z końcem roku kalendarzowego. § 4.

1. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy ocenić:

1) dane z dostępnej dokumentacji;

2) stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania; ———————

1)

2. W razie konieczności biegły na potrzeby sporządzanej opinii może także zlecić:

1) przeprowadzenie badań laboratoryjnych;

2) niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. § 5.

1. Opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegli przeprowadzają wspólnie, każdy w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę dóbr osobistych osoby badanej. §

6. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków diagnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii. § 7.

1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:

1) imiona i nazwiska biegłych oraz miejsca ich zatrudnienia;

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku — rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres osoby badanej;

7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;

9) wynik autoanamnezy, ocenę stanu psychicznego osoby badanej, a także wyniki konsultacji specjalistycznych, badań laboratoryjnych i badań specjalistycznych, o ile badania takie zostały przeprowadzone;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 250, poz. 1883 z 2007 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.