Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-29
Data wydania:2007-03-30
Data wejscia w życie:2007-06-13
Data obowiązywania:2007-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 2007


Strona 1 z 2
621

USTAWA z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wojewodowie;”;


2) w art. 3: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) numer w rejestrze krajowym, składający się z oznaczenia „PL”, spacji, oznaczenia

1)

województwa zgodnego z nomenklaturą określoną na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru organizacji nadanego na podstawie ———————

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5650 —                Poz. 621


5. Wojewoda niezwłocznie informuje pisemnie ministra właściwego do spraw środowiska o zawieszeniu organizacji albo wykreśleniu jej z rejestru wojewódzkiego.”;

art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz liczby porządkowej rejestru krajowego;”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi, w formie elektronicznej, powszechnie dostępny:

1) zbiór danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3;

2) zbiór danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1—3.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1—3 oraz w ust. 4 pkt 1—3, są aktualizowane na bieżąco.”, d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Minister właściwy do spraw środowiska informuje na piśmie wojewodę i organizację o rejestracji w systemie i o numerze, jakim została oznaczona w rejestrze krajowym.”, e) w ust. 8 uchyla się pkt 2;

3) w art. 4: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Wojewoda dokonuje wpisu organizacji mającej siedzibę na obszarze województwa do rejestru wojewódzkiego, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 1, oraz jest obowiązany do prowadzenia rejestru wojewódzkiego na podstawie dokumentów i procedur określonych w przepisach, o których mowa w art.

1.

2. Uwzględniając wniosek o wpis do rejestru wojewódzkiego, wojewoda:

1) oznacza organizację kolejnym trzycyfrowym numerem tego rejestru;

2) informuje na piśmie organizację o numerze, jakim została oznaczona;

3) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska informację zawierającą dane o wpisaniu organizacji do tego rejestru oraz jej numer.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpisu organizacji do rejestru krajowego:

1) umieszcza deklarację środowiskową organizacji w rejestrze wojewódzkim;

2) podaje do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu deklaracji środowiskowej organizacji w rejestrze wojewódzkim.

4) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Za wpis do rejestru wojewódzkiego wojewoda pobiera opłatę rejestracyjną, którą stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust.

5.

2. Organizacja wnioskująca o wpis do rejestru wojewódzkiego wnosi opłatę rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez wojewodę; wpływy te są dochodami budżetu państwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)).”. Art. 2.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy urzędów marszałkowskich wykonujący zadania i kompetencje w zakresie krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), którzy z dniem 1 stycznia 2006 r. stali się pracownikami tych urzędów, na mocy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.3)), stają się odpowiednio pracownikami urzędów wojewódzkich.


2. Pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Art

3. Mienie niezbędne do wykonywania zadań związanych z krajowym systemem ekozarządzania i audytu (EMAS) w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, które na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, stało się mieniem samorządu województwa, z dniem wejścia w życie niniej———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1604 i Nr 267, poz. 2257, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 220, poz. 1601 i Nr 251, poz. 1848 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 621 z 2007 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 627 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 626 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 625 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 624 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 623 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 622 z 20072007-05-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-28 poz. 341

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim

 • Legislacja UE z 2006-03-09 nr 70 poz. 63

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.