Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 717 z 2008 - Strona 34

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-06-30
Data wydania:2008-06-24
Data wejscia w życie:2008-07-01
Data obowiązywania:2008-06-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 717 z 2008 - Strona 34


Strona 34 z 38

Dziennik Ustaw Nr 112                — 5986 —                Poz. 717


06 — Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 r. 07 — Zarządzenie nr 64 Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1983 r. 08 — Zarządzenie nr 50 Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 13 grudnia 1983 r. 09 — Zarządzenie nr 26 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983 r. 10 — Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983 r. 11 — Zarządzenie nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 lipca 1986 r. 12 — Zarządzenie nr 37 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 października 1983 r. 13 — Zarządzenie nr 48 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1983 r. 14 — Zarządzenie nr DK 4-1000-1/84 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1984 r. 15 — Zarządzenie nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 31 marca 1988 r. 16 — Zarządzenie nr 11/86 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1986 r. 17 — Zarządzenie nr 51/83/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 1983 r. 18 — Zarządzenie nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987 r. 19 — Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1983 r. 20 — Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 31 maja 1983 r. 21 — Zarządzenie nr 9 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 4 lipca 1983 r. 22 — Zarządzenie nr 11 Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 1 lipca 1988 r. 23 — Zarządzenie nr 24 Ministra — Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 15 sierpnia 1983 r. 24 — Zarządzenie nr 24 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Norm i Jakości z dnia 6 czerwca 1983 r. 25 — Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” z dnia 25 lipca 1983 r. 26 — Uchwała nr 184 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z dnia 20 maja 1983 r. 27 — Uchwała nr 80/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30 czerwca 1983 r.


II. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa — składa się z 2 znaków: 01 — małżonek 11 — dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka 21 — wnuk lub dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej 30 — matka 31 — ojciec 32 — macocha 33 — ojczym 40 — babka 41 — dziadek 50 — osoby przysposabiające osoby ubezpieczone 60 — inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym III. Kod wykonywanego zawodu — składa się z 6 znaków, zawartych w „Klasyfikacji zawodów i specjalności”, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728) IV. Kod pracy w szczególnych warunkach ma postać:

1) 5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z późn. zm.), z których: — w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub B) — dwa następne znaki to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi — dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale

2) 6 i 7 znak to kod dotychczasowych przepisów zarządzeń i uchwał resortowych według następującej listy: 01 — Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowiska z dnia 1 lipca 1983 r. 02 — Zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r. 03 — Zarządzenie nr 41 Ministra Finansów z dnia 17 maja 1985 r. 04 — Zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 sierpnia 1983 r. 05 — Zarządzenie nr 19 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 10 listopada 1986 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 717 z 2008 - Strona 34 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 718 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 716 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 715 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 714 z 20082008-06-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i asesorów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

zamów dokument

Porady prawne

 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego (...)

 • Kontrola inspektora ZUS

  ZUS chce ode mnie dokumenty do wglądu z roku 1996. Ile wstecz powinno się przechowywać dokumenty ZUS? Czy błędem jest, jeśli w roku 1996 w deklaracji zgłoszeniowej (...)

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Wezwanie do dostarczenia deklaracji ZUS DRA

  Otrzymałem z ZUS wezwanie do dostarczenia dokumentów ZUS DRA z roku 2000 i 2001 w ciągu 7 dni. Nie jestem w stanie dotrzeć do nich i nie mam pewności czy jeszcze się (...)

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1039

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-08 poz. 3

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2753

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 574

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.