Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 976 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-08-29
Data wydania:2008-07-10
Data wejscia w życie:2008-12-31
Data obowiązywania:2008-08-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 976 z 2008


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 157                — 8406 —                Poz. 976


976

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1.

1. Z dniem 31 grudnia 2008 r. znosi się Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej będącego organem Inspekcji Handlowej oraz likwiduje się Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej.


2. Dotychczasowe zadania i kompetencje Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej przejmuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) konsumencie — należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)),”;

2) w art. 3 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych z wyłączeniem produktów podlegających nadzorowi innych właściwych organów,”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5.

1. Zadania Inspekcji określone w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 wykonują: ———————

1)

1) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem Urzędu”,

2) wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu.”;

4) uchyla się art. 6;

5) art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Prezes Urzędu kieruje działalnością Inspekcji przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”;

6) użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 11 w ust. 1, w art. 22a w ust. 7 i 8 oraz w art. 23 w różnych przypadkach wyrazy „Główny Inspektor” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urzędu”;

7) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Prezes Urzędu może zwrócić się do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

2)

3)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, ustawę z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2007 r. Nr 147, poz.

1033. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z e-prawnik.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/1976/19/122/" title="Dziennik Ustaw z 1976 r. Nr 19, poz. 122,"> 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 976 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 988 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 987 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 986 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 985 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 983 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 982 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 981 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 980 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 979 z 20082008-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 978 z 20082008-08-29

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 157, poz. 977 z 20082008-08-29

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

  Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów?

 • Stosowanie przepisów SANEPID-u

  Prowadzę niewielki sklep spożywczy. Jak praktycznie powinna wyglądać dokumentacja dotycząca systemu kontroli wewnętrznej, oraz systemu stosowania dobrej praktyki higienicznej? (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Darmowa legalizacja samowoli budowlanej

  W grudniu 2005 r. zakupiłem dom. Jego poprzedni właściciel dopuścił się samowoli budowlanej dobudowując do domu przybudówkę (dom bliźniak o powierzchni mieszkalnej (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 911

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-16 poz. 521

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-30 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 76

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.