Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1114 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-10
Data wydania:2008-09-23
Data wejscia w życie:2008-10-25
Data obowiązywania:2008-10-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1114 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 180                — 9559 —                Poz. 1114


1114

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1998 r. w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych (Dz. U. Nr 134, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ławników wybiera się do wojskowych sądów okręgowych.”; b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) pozostałych będących w czynnej służbie wojskowej.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Prezesi wojskowych sądów okręgowych, co najmniej na trzy miesiące przed upływem kadencji ławników wojskowych, podają dowódcom garnizonów, znajdujących się na obszarze właściwości tych sądów, liczbę ławników w poszczególnych stopniach wojskowych, którzy powinni być wybrani w danym garnizonie na następną kadencję.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15.

1. Imienne listy żołnierzy wybranych na ławników dowódca jednostki wojskowej przesyła niezwłocznie dowódcy garnizonu oraz ogłasza w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej.

2. Dowódca garnizonu przekazuje imienne listy ławników prezesom właściwych wojskowych sądów okręgowych.”;

4) § 18 i 19 otrzymują brzmienie: „§

18. Odwołanie ławnika ogłasza się w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej. §

19. O odwołaniu ławnika dowódca jednostki wojskowej zawiadamia prezesa właściwego wojskowego sądu okręgowego i dowódcę garnizonu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1114 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1118 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1117 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów leków wydawanych poborowym pełniącym służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1116 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1115 z 20082008-10-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1113 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1112 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1111 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1110 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1109 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1108 z 20082008-10-10

  Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-11 poz. 785

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1017

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.