Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1156 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-22
Data wydania:2008-10-16
Data wejscia w życie:2008-11-06
Data obowiązywania:2008-10-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1156 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 188                — 10348 —                Poz. 1156


1156

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Na podstawie art. 193a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 187, poz. 1327) w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku odwołań wniesionych w postępowaniach o udzielenie zamówienia, o szczególnym znaczeniu dla interesu publicznego, na wniosek zamawiającego, Prezes Izby może wyznaczyć termin posiedzenia Izby, w najbliższym możliwym terminie.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1156 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1155 z 20082008-10-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1154 z 20082008-10-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1153 z 20082008-10-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-19 poz. 232

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1485

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1434

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

 • Komunikat UE z 2010-10-23 nr 288 poz. 5

  Wyznaczenie sędziego zastępującego prezesa przy rozpatrywaniu wniosków o zastosowanie środków tymczasowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.