Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1165 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-10-24
Data wydania:2008-10-14
Data wejscia w życie:2008-11-01
Data obowiązywania:2008-10-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1165 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 190                — 10428 —                Poz. 1165


1165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1389) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członkami rodziny żołnierza, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są małżonek oraz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. W przypadku nieprzedłożenia biletu, o którym mowa w ust. 3, albo odbywania dojazdów innym środkiem transportu niż publiczny żołnierz otrzymuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby w wysokości 75 % ceny imiennego biletu miesięcznego na przejazd w klasie II pociągu osobowego, ustalonej na podstawie tabeli opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne według taryfy normalnej na przejazdy (tam i z powrotem), na odległość 100 km.

5. Zwrot kosztów przejazdów oraz ryczałt, o których mowa w ust. 3 i 4, przyznaje się żołnierzowi:

1) przeniesionemu służbowo do miejscowości: a) w której on lub jego małżonek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego albo on lub jego małżonek nie jest zameldowany na pobyt stały, b) z której nie istnieje dogodne połączenie komunikacyjne;

2) któremu w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej nie przekazano lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej albo nie przydzielono zakwaterowania tymczasowego;

3) który nie posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.”, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Zwrot kosztów przejazdów oraz ryczałt, o którym mowa w ust. 3 i 4, przysługują za każdy miesiąc kalendarzowy zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem miesięcy, w których żołnierz:

1) przez okres miesiąca kalendarzowego: a) nie wykonywał zadań służbowych z powodu choroby lub zwolnienia z wykonywania zadań służbowych albo wykorzystywania urlopu zdrowotnego, okolicznościowego, szkoleniowego lub macierzyńskiego, b) wykonywał zadania służbowe w miejscowości, w której żołnierz lub jego małżonek posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny albo jest on zameldowany na pobyt stały, bądź w miejscowości, z której istnieje dogodne połączenie komunikacyjne z tą miejscowością, c) pełnił służbę poza granicami państwa, d) nie dojeżdżał codziennie z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania zadań z innych przyczyn służbowych niż wymienione w lit. b i c;

2) nie wykonywał zadań służbowych z nieusprawiedliwionych przyczyn, określonych w art. 93 ustawy.”;

2) w § 7a: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stawce zryczałtowanej w wysokości 18-krotności diety określonej w przepisach, o których mowa w § 14 ust.

1. 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się żołnierzowi:

1) przeniesionemu służbowo do miejscowości: a) w której on lub jego małżonek nie posiada domu lub samodzielnego lokalu mieszkalnego albo on lub jego małżonek nie jest zameldowany na pobyt stały, b) z której nie istnieje dogodne połączenie komunikacyjne;

2) któremu w nowym miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej nie przekazano do zamieszkiwania z członkami rodziny lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego w nowym miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem miesięcy, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 lit. a—c i pkt 2.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1165 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1172 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2008 r. sygn. akt P 32/06

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1171 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1170 z 20082008-10-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2008 r. sygn. akt K 16/07

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1169 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1168 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1167 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1166 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1164 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1163 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1162 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1161 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 190, poz. 1160 z 20082008-10-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-07 poz. 668

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-20 poz. 378

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-15 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 487

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia grup uposażenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.