Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1278 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-18
Data wydania:2008-10-28
Data wejscia w życie:2008-12-03
Data obowiązywania:2008-11-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1278 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 204                — 11118 —                Poz. 1278


1278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków (Dz. U. Nr 80, poz. 728 oraz z 2007 r. Nr 144, poz. 1013) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 10 % przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po zasięgnięciu opinii: a) kolegium prokuratorów Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku tej Komisji, b) kolegium prokuratorów Biura Lustracyjnego z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku tego Biura.”;

3) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Udzielenie pożyczki wymaga ustanowienia hipoteki, poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obowiązującymi ustawami.

2. Pożyczki udziela się na okres nie dłuższy niż dwadzieścia pięć lat.”;

4) po § 7 dodaje się § 71 w brzmieniu: „§

71. Na wniosek prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku strony mogą zmienić warunki umowy pożyczki poprzez zmianę okresu, na jaki pożyczka została udzielona.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.

1. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, lub utraty uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 62d wymienionej ustawy, udzielona pożyczka podlega zwrotowi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwrotowi, w formie jednorazowej spłaty, podlega kwota niespłaconej pożyczki oprocentowanej w wysokości 7,3 % do dnia jej spłaty.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem § 71.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1278 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1281 z 20082008-11-18

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1280 z 20082008-11-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1279 z 20082008-11-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1277 z 20082008-11-18

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

zamów dokument

Porady prawne

 • Zakup środków czystości przez pracodawcę

  Jak często pracodawca ma obowiązek zakupu środków czystości (proszek do prania, ręczniki, mydło) i ubrań roboczych dla pracowników fizycznych i umysłowych?

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Świadczenia rzeczowe z ZFŚS

  Co w roku rozumie się pod pojęciem "świadczenie rzeczowe" ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy mogą to być paczki dla pracowników i jakie?

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Pożyczka z Urzędu Pracy

  Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Nie pobieram zasiłku. Chcę się ubiegać o przyznanie mi jednorazowo środków na podjęcie samodzielnej działalności (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-18 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 298

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 728

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 727

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.