Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1287 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-11-21
Data wydania:2008-10-08
Data wejscia w życie:2008-12-06
Data obowiązywania:2008-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1287 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 206                — 11190 —                Poz. 1287


1287

USTAWA z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.1)) w art. 48 wprowadza się następujące zmiany:


1) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,”; ———————

1)

2) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914 i Nr 199, poz. 1227.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1287 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1292 z 20082008-11-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktów leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1291 z 20082008-11-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1290 z 20082008-11-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1289 z 20082008-11-21

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Nr 206, poz. 1288 z 20082008-11-21

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-07-05 poz. 465

  Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

 • Monitor Polski 2011 nr 33 poz. 394

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1429

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.