Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1319 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-28
Data wydania:2008-11-07
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1319 z 2008


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 209                — 11424 —                Poz. 1319


1319

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1) Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 1: a) w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: „k) umowy spółki;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisy ustawy o:

1) umowie spółki i jej zmianie — stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany;

2) czynnościach cywilnoprawnych — stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1) przy spółce osobowej — wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

2) przy spółce kapitałowej — podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego;

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim: a) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, b) siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego — także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.”, ———————

1)

d) w ust. 5 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) siedziba tej spółki — jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.”;

2) w art. 1a: a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) spółka kapitałowa — spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską;

3) siedziba spółki — siedzibę spółki określoną w umowie spółki;”, b) uchyla się pkt 6;

3) w art. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: „6) umowy spółki i ich zmiany związane z: a) łączeniem spółek kapitałowych, b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: — oddziału spółki kapitałowej, — udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.”;

4) w art. 6: a) w ust. 1 w pkt 8: — lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) przy zawarciu umowy — wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego — wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,”, — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika — kwota lub wartość pożyczki,”, — lit. f otrzymuje brzmienie: „f) przy przekształceniu lub łączeniu spółek — wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,”,

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 11).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 209, poz. 1319 z 2008 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie z PCC a deklaracja

  Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie od swojego udziałowca. Czy wobec zwolnienia z podatku PCC takiej pożyczki, mimo to spółka ma obowiązek złożyć do (...)

 • PCC od pożyczki dla sp. z o.o.

  W 2006 r. zagraniczny udziałowiec udzielił spółce z o. o. pożyczki, umowa została podpisana również w 2006. Czy wówczas podlegało to podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

 • Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

  Firma zakupiła wierzytelność w wysokości 30 tys. zł od osoby fizycznej za kwotę 10 tys. zł. Jaką kwotę przyjąć do obliczania 1% podatku od czynności cywilnoprawnych? (...)

 • Sprzedaż obligacji a PCC

  Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

 • Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika a PCC

  Czy od umowy pożyczki udzielonej sp. z o o przez jej udziałowca powinno się naliczyć i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - dotyczy pożyczek udzielonych (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.