Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 2008 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-03
Data wydania:2008-10-24
Data wejscia w życie:2008-12-18
Data obowiązywania:2008-12-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 2008 - Strona 4


Strona 4 z 7

Dziennik Ustaw Nr 214                — 11774 —                Poz. 1346


kuł ten nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej;

5) nakazać zniszczenie artykułu rolno-spożywczego, o którym mowa w pkt 1, na koszt jego posiadacza.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, mogą być wydane przed zakończeniem kontroli.


3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

4. Właściwość miejscową organu Inspekcji w sprawach, o których mowa w ust. 1, ustala się według miejsca przeprowadzenia kontroli.

5. Informacje zawarte w decyzjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące zafałszowania artykułów rolno-spożywczych, podaje się do publicznej wiadomości, z pominięciem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz inne tajemnice podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.”;

13) uchyla się art. 30a;

14) w art. 35: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do rejestru rzeczoznawców mogą być wpisane osoby:

1) które posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji lub pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju, potwierdzoną zdanym egzaminem, albo

2) wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest zdawany co 3 lata przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rejestr rzeczoznawców prowadzi, według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy albo — w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.”;

15) art. 37 otrzymuje brzmienie: „Art. 37.

1. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców następuje z chwilą upływu 3 lat od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2a, chyba że przed upływem tego okresu rzeczoznawca ponownie zda taki egzamin.

2. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców przed upływem 3 lat od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2a, następuje w przypadkach:

1) śmierci;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3) rezygnacji złożonej przez rzeczoznawcę;

4) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wykonywanych czynności;

5) wykazania oczywistej nieudolności lub niedbałości przy wykonywaniu obowiązków;

6) nieuzasadnionej odmowy przeprowadzenia klasyfikacji artykułu rolno-spożywczego;

7) nierzetelnego i stronniczego wykonywania obowiązków.

3. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, następuje z mocy prawa, bez wydania decyzji.”;

16) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 5 Przepisy karne i kary pieniężne”;

17) w art. 40: a) w ust. 1: — uchyla się pkt 1 i 2, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) nie zgłasza wojewódzkiemu inspektorowi podjęcia albo prowadzenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania lub obrotu artykułami rolno-spożywczymi”, b) ust.

2. otrzymuje brzmienie: „2. Kto:

1) nie prowadzi klasyfikacji jaj zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 589/2008 oraz częścią A rozdziału II załącznika XIV do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1234/2007”,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1346 z 2008 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1354 z 20082008-12-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2008 r. sygn. akt.K 66/07

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1353 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1352 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1351 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1350 z 20082008-12-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wykazu uzbrojenia

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1349 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1348 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1347 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1345 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1344 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 214, poz. 1343 z 20082008-12-03

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1816

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.