Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1357 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-04
Data wydania:2008-01-17
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1357 z 2008


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 215                — 11861 —                Poz. 1357


1357

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. Ustala się stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin, określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz. U. Nr 211, poz. 1541). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 199, poz. 1227.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1357 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1366 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1365 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1364 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1363 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1362 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1361 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1360 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1359 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1358 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1356 z 20082008-12-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo dysponowania częstotliwością

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1355 z 20082008-12-04

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyższe stawki czynszu za lokal użytkowy

  Kupiłem od spółdzielni lokal użytkowy umieszczony na parterze budynku mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego). Spółdzielnia ustaliła (...)

 • Odpowiedzialność karna za niepłacenie czynszu

  Najemca lokalu użytkowego nie płaci wynajmującemu umówionego czynszu. Nie chce też opuścić lokalu pomimo kilkakrotnego wezwania. Wynajmujący nie tylko nie otrzymuje (...)

 • Stawka eksploatacyjna a status członka SM

  Czy jest zgodne z prawem działanie polegające na różnicowaniu stawek eksploatacyjnych dla członków spółdzielni mieszkaniowych posiadających własnościowe prawo do (...)

 • Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

  Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie?

 • Kurator absentis-koszty

  Sprawa jest o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieznane jest miejsce pobytu jednego z właścicieli działek, po których ma być szlak drogi. Dane z CBA. Wnioskodawców (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.