Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-05
Data wydania:2008-11-07
Data wejscia w życie:2009-01-27
Data obowiązywania:2008-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 216                — 11945 —                Poz. 1369


1369

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych Art. 1. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów. Art. 2. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.”;


2) użyte w art. 7 w ust. 1 w zdaniu pierwszym i w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 3 i w ust. 4 pkt 4 w różnym przypadku wyrazy „podmioty prowadzące działalność gospodarczą” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „przedsiębiorcy”;

3) w art. 7: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Z zastrzeżeniem ust. 6, najwyższą władzą izby gospodarczej jest walne zgromadzenie członków izby; członkowie izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swoich przedstawicieli.”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Statut izby gospodarczej może przewidywać zamiast walnego zgromadzenia członków izby zgromadzenie delegatów lub zastąpienie walnego zgromadzenia członków izby zgromadzeniem delegatów, jeżeli liczba członków izby przekroczy określoną w statucie liczbę. W takich przypadkach statut powinien określać także tryb wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 71 w brzmieniu: „Art. 71.

1. Izby gospodarcze mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zwane dalej „jednostkami organizacyjnymi”, jeżeli statut izby to przewiduje. W takim przypadku statut izby powinien ponadto określać:

1) strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej,

2) sposób tworzenia i likwidacji jednostki organizacyjnej, ———————

1)

3) wewnętrzne organy jednostki organizacyjnej, w tym organ zarządzający i reprezentujący ją na zewnątrz, oraz tryb ich powoływania i odwoływania,

4) zakres wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności i obszar jej działania,

5) składniki majątkowe jednostki organizacyjnej odpowiednie do zakresu wykonywanej przez nią działalności.

2. Przez likwidację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się zakończenie bieżących interesów jednostki organizacyjnej, ściągnięcie wierzytelności i wykonanie zobowiązań. Majątek jednostki organizacyjnej pozostały po likwidacji przejmuje izba gospodarcza.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art. 8.

1. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Jednostkę organizacyjną reprezentuje w postępowaniu rejestrowym organ, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3.”;

6) w art. 121 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członkami izb gospodarczych, o których mowa w ust. 1, mogą być przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.2)).”;

7) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się do jednostek organizacyjnych i Krajowej Izby Gospodarczej.”;

8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Majątek izby gospodarczej, jednostki organizacyjnej i Krajowej Izby Gospodarczej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych podmiotów.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ———————

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 88, poz. 983.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1380 z 20082008-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1379 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1378 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1376 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1375 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1374 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1372 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1371 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1368 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1367 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.