Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 2008 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-05
Data wydania:2008-11-27
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 2008 - Strona 4


Strona 4 z 6

Dziennik Ustaw Nr 216                — 11973 —                Poz. 1373


6. Wnioskuję o7)*: następujący termin na przekazywanie powiadomienia ................................................................................... zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia Uzasadnienie: ........................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................


7. Posiadam pozwolenie na stosowanie uproszczeń*: tak: numer pozwolenia ........................................................................................................................................ nie

8. Cofnięto mi pozwolenie na stosowanie uproszczeń*: tak: numer pozwolenia ....................................................................................................................................... nie

9. Inne wnioski i informacje: .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

10. Załączniki8): .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... Âwiadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, oświadczam, że:

1) nie popełniłem(am) żadnego poważnego lub wielokrotnego naruszenia przepisów celnych lub podatkowych,

2) według stanu na dzień sporządzenia wniosku dane w nim zawarte oraz dane i informacje wynikające z załączonych do wniosku dokumentów są prawdziwe i aktualne. ................................................................

(podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę)

Instrukcja wypełniania wniosku

*

Zaznaczyć właściwy kwadrat.

1) Dotyczy wyłącznie posiadaczy karnetów TIR.

2) Dotyczy wyłącznie uprawnionych przedsiębiorstw kolejowych.

3) Nie dotyczy obejmowania towarów procedurą tranzytu: z zastosowaniem karnetu TIR w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS oraz w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego.

4) Jeżeli miejscem, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania uproszczenia, jest magazyn czasowego składowania, skład celny, miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji, lub miejsce uznane w związku z już stosowaną procedurą celną — należy wskazać numer identyfikacyjny tego miejsca.

5) Nie dotyczy obejmowania towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS.

6) Należy podać czasy dla poszczególnych komunikatów przekazywanych pomiędzy wnioskodawcą a urzędem celnym w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS.

7) Należy wypełnić wyłącznie dla sytuacji awarii Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS lub dla uproszczenia w transporcie kolejowym z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego.

8) Do wniosku należy dołączyć: a) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, b) zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, c) jeżeli w pkt 3 wniosku nie wskazano numeru identyfikacyjnego miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania uproszczenia — należy dołączyć opis tego miejsca, jego plan sytuacyjny oraz opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów.

Dokumenty załączone do wniosku, określone w pkt. 8 lit. b i c Instrukcji wypełniania wniosku, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku oraz powinny być sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku. Dokumentów nie dołącza się do wniosku, jeżeli zostały złożone w innej sprawie w izbie celnej, do której wniosek jest składany, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim przypadku należy podać numer sprawy, przy której złożono dokumenty.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 2008 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1380 z 20082008-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1379 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1378 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1376 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1375 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1374 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1372 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1371 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1368 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1367 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

  Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Monitor Polski 2012 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Legislacja UE z 2004-09-07 nr 286 poz. 3

  Sprostowanie do decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zastąpienia i zniesienia wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania rozporządzeń (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.