Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-05
Data wydania:2008-11-19
Data wejscia w życie:2008-12-20
Data obowiązywania:2008-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 2008


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 216                — 11981 —                Poz. 1377


1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza2) Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i sposób przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska informacji o: a) wynikach klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”, b) wynikach pomiarów, na postawie których dokonywana jest ocena poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy, c) wynikach oceny poziomów substancji w powietrzu i wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89 ustawy, ———————

1)

d) stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w art. 93 ustawy;

2) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o programach ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy;

3) zakres i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdania z realizacji programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy. § 2.

1. Informacje o wynikach klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po ostatnim roku kalendarzowym, z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych informacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej, w układzie systemu informatycznego wdrożonego przez Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, oraz w formie pisemnej.

4. Informacje są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska za pomocą poczty elektronicznej. § 3.

1. Informacje o wynikach pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska w terminach:

1) do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni — informacje zawierające zweryfikowane roczne serie wyników pomiarów poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

2) do

10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy — informacje zawierające wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów substancji uzyskanych za pomocą metod automatycznych i manualnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem wyników pomiarów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

3) do 60 dni od końca miesiąca, w którym prowadzone były pomiary — informacje zawierające wstępnie zweryfikowane miesięczne serie wyników pomiarów poziomów ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

2)

3)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 95, z późn. zm.),

2) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164, z późn. zm.),

3) dyrektywy 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 262, z późn. zm.),

4) dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14, z późn zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 497, z późn. zm.),

5) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1377 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1380 z 20082008-12-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 listopada 2008 r. sygn. akt K 5/08

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1379 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wniosku o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1378 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1376 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1375 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności w ramach kontroli podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1374 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1373 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1372 z 20082008-12-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1371 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1370 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1369 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1368 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 216, poz. 1367 z 20082008-12-05

  Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

  Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Ważność badania na zawartość alkoholu

  W dniu 27 lutego kierując pojazdem zostałem zatrzymany przez patrol policji. Policjant legitymujący wyczul woń alkoholu i zostałem przewieziony do izby wytrzeźwień. (...)

 • Spuszczenie powietrza w oponach

  Mimo oznaczenia mojego miejsca parkingowego, często jest ono zajmowane przez osoby trzecie. Wzywanie Straży Miejskiej jest delikatnie mówiąc nieefektywne. Rozumiem, że (...)

 • Informacja o kupnie działki do urzędu skarbowego

  Zawarta została przedwstępna umowa kupna działki u notariusza i później umowa przyrzeczona. Sprzedawcą była firma, w cenie działki zawarty był VAT. Czy notariusz (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1727

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

 • Komunikat UE z 2009-02-21 nr 44 poz. 22

  Sprawa C-273/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (...)

 • Komunikat UE z 2009-02-21 nr 44 poz. 22

  Sprawa C-328/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.