Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1505 z 2008 - Strona 76

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-23
Data wydania:2008-11-21
Data wejscia w życie:2009-03-24
Data obowiązywania:2008-12-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1505 z 2008 - Strona 76


Strona 76 z 84

Dziennik Ustaw Nr 227                — 12685 —                Poz. 1505


4. Stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej może zajmować osoba, która:

1) posiada kompetencje kierownicze;

2) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;


3) spełnia wymagania do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Generalnej.”;

3) po ust. 4 dodaje się ust. 4a—4k w brzmieniu: „4a. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru. 4b. Termin, o którym mowa w ust. 4a pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 4c. Nabór na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 4d. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4c, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 4e. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 4d, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 4f. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. 4g. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu. 4h. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 4i. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 4j. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje Prezes Prokuratorii Generalnej. 4k. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio ust. 4 i ust. 4a—4i.”;

4) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Przepisy rozdziałów 3 i 5 stosuje się odpowiednio do Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej.”. Art. 188. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.59)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa Urzędu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3j w brzmieniu: „3a. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; ———————

59)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 223, poz. 1458.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 227, poz. 1505 z 2008 - Strona 76 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Nadgodziny poborcy skarbowego

  Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. (...)

 • Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

  Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować (...)

 • Odprawa emerytalna pracownika służby cywilnej

  W październiku 2006 r. nabywam prawo do wcześniejszej emerytury (55 lat życia) i oczywiście chcę z tego skorzystać. Czy jako pracownik administracji państwowej mam (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego

  Chciałbym się zapytać jak wygląda kwestia dodatkowej pracy. Tzn. jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu w urzędzie skarbowym, mam możliwość dostania dodatkowej (...)

 • Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

  Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-16 poz. 1237

  Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 539

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 895

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Monitor Polski 2008 nr 87 poz. 767

  Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.