Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1582 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-30
Data wydania:2008-12-16
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1582 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 234                — 13421 —                Poz. 1582


1582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych Na podstawie art. 20 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych (Dz. U. Nr 116, poz. 1247, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z pięciu wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie,

2) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie,

3) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,

4) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, ———————

1)

5) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.”, b) ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie — sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru miasta Szczecina,

2) Wydziału Gospodarczego — do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w okręgu szczecińskim, z wyłączeniem miasta Szczecina,

3) Wydziału Gospodarczego — dla spraw upadłościowych i naprawczych z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.”;

2) w § 4 pkt 9a otrzymuje brzmienie: „9a) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie — Wydział Gospodarczy — Rejestru Zastawów — do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych, należących do okręgów: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,”;

3) w § 5 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. w województwie zachodniopomorskim: — w Sądach Rejonowych — Sądach Gospodarczych w Koszalinie i Szczecin-Centrum w Szczecinie tworzy się wydziały gospodarcze — Krajowego Rejestru Sądowego — obejmujące łącznie obszar województwa zachodniopomorskiego:

1) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

2) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie — Wydział Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sądowego — dla spraw z części województwa zachodniopomorskiego objętej obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz.

1571. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1638, z 2003 r. Nr 51, poz. 448, Nr 110, poz. 1055, Nr 170, poz. 1659 i Nr 219, poz. 2167, z 2004 r. Nr 127, poz. 1330, Nr 144, poz. 1527 i Nr 281, poz. 2799, z 2005 r. Nr 63, poz. 562, Nr 112, poz. 949 i Nr 197, poz. 1640, z 2006 r. Nr 135, poz. 960 i Nr 228, poz. 1670 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 340 i Nr 243, poz. 1795.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1582 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1586 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1585 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1584 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1583 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1581 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1580 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1579 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1578 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1577 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1576 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1575 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzania których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1574 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1573 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1571 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1570 z 20082008-12-30

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1572 z 20082008-12-24

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Właściwość sądu gospodarczego

  Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną?

 • Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

  Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu (...)

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Budowa budynków gospodarczych

  Pytanie dotyczy możliwości postawienia pomieszczeń gospodarczych do 10 metrów kwadratowych powierzchni. Czy pomieszczenia te mogą być połączone ze sobą i mieć wspólną (...)

 • Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

  Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 448

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1638

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2799

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.