Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1613 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-30
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1613 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 235                — 13544 —                Poz. 1613


1613

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Określa się zasięg terytorialny regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w:

1) Katowicach;

2) Łodzi;

3) Poznaniu;

4) Pile;

5) Szczecinku;

6) Toruniu.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku wynosi 14 589 km2.”; ———————

1)

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a.

1. Zasięg terytorialny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu stanowią następujące nadleśnictwa: Brodnica, Bydgoszcz, Cierpiszewo, Czersk, Dąbrowa, Dobrzejewice, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Gołąbki, Jamy, Lutówko, Miradz, Osie, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Skrwilno, Solec Kujawski, Szubin, Toruń, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Woziwoda, Zamrzenica, ˚ołędowo.

2. Zasięg terytorialny nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wynosi 18 694 km2.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.3) Minister Ârodowiska: M. Nowicki ———————

3)

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 149 Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1994 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz terytorialnego zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1613 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1619 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1618 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1617 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1616 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1614 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1612 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1611 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1610 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1609 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1608 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1607 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1606 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1605 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1604 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1603 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1602 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1601 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1600 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1599 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1598 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Prawo pierwokupu dzierżawcy lasu

  Czy prawo pierwokupu dotyczy gruntów dzierżawionych od Lasów Państwowych? W jaki sposób, dzierżawca gruntów od Lasów Państwowych może stać się ich właścicielem?

 • Właściwość sądu w przypadku nadleśnictwa

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą "usługi tartaczne" zamierza pozwać nadleśnictwo państwowe do sądu o zwrot kosztów reklamacji związanych z zakupami (...)

 • Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

  Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). (...)

 • Kupno nieruchomości od Lasów Państwowych

  Za kilka dni przystępuję do przetargu ograniczonego na zakup nieruchomości od Lasów Państwowych. Zgodnie z ustawą o Lasach Państwowych spełniam wszystkie wymogi, aby (...)

 • Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji

  Jak właściciel nieruchomości może dokonać wyłączenia gruntu rolnego na grunt pod zabudowę jednorodzinną? Moja działka (łąka) jest "wysepką" wśród okolicznych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-31 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-01 poz. 159

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 821

  Zarządzenie Nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.