Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1614 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-30
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-01-14
Data obowiązywania:2008-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1614 z 2008


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 235                — 13545 —                Poz. 1614


1614

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————


1)

2)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1614 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1619 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/07

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1618 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt K 19/07

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1617 z 20082008-12-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P 16/08

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1616 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1613 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1612 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1611 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1610 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1609 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1608 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1607 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1606 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1605 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1604 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie połączenia Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich oraz Instytutu Włókien Naturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1603 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1602 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie maksymalnej części produkcji lub produktów kwalifikujących się do sprzedaży konsumentom na ich własne potrzeby

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1601 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1600 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1599 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

 • Dziennik Ustaw Nr 235, poz. 1598 z 20082008-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 686

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1735

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-05 poz. 630

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-29 poz. 91


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.