Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1631 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-01-01
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1631 z 2008


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 236                — 13584 —                Poz. 1631


1631

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 oraz z 2008 r. Nr 196, poz. 1214 i Nr 209, poz. 1315) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

2) Fundusz — Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

3) Zarząd — Zarząd Funduszu;

4) Rada — Radę Funduszu;

5) należności zagrożone — należności, w przypadku których opóźnienie w spłacie przekracza 6 miesięcy. § 3.

1. Przychodami Funduszu są środki pochodzące ze źródeł finansowania Funduszu określonych w art. 15 pkt 3, 4 i 7 ustawy.

2. Kosztami działalności Funduszu są koszty związane z realizacją jego zadań, w tym koszty poniesione na utrzymanie organów Funduszu i Biura Funduszu. §

4. Rachunkowość Funduszu obejmuje w szczególności wyodrębnioną ewidencję operacji dotyczących środków na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych, udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności. §

5. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) oraz rozporządzenia — Fundusz stosuje krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. ———————

1)

Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych § 6.

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie może być powierzone innej osobie prawnej ani fizycznej lub innej jednostce nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. § 7.

1. Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dotyczące operacji związanych z realizacją zadań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy ujmuje się na dzień ich przeprowadzenia.

2. W księgach rachunkowych Funduszu ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu zapłaty. Rozdział 3 Wycena niektórych aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego §

8. Należności i zobowiązania finansowe, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia oraz dłużne papiery wartościowe wycenia się na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia. § 9.

1. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności tworzone są rezerwy w ciężar funduszu pomocowego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych tworzone są rezerwy w ciężar tego funduszu. §

10. Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami określonymi w § 3 ust. 1 a kosztami określonymi w § 3 ust. 2, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych i wyniku na operacjach nadzwyczajnych. Rozdział 4 Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu §

11. Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu składa się z:

1) bilansu;

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1631 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1649 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1648 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1647 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1646 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1645 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1644 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1643 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1642 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1641 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1640 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1639 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1638 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1637 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1636 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1635 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1634 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1633 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1632 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1630 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1629 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-25 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 838

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-06 poz. 1101

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 287

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.