Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-12-31
Data wydania:2008-12-22
Data wejscia w życie:2008-12-31
Data obowiązywania:2008-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 2008


Dziennik Ustaw Nr 237                — 13723 —                Poz. 1666


1666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. Nr 33, poz. 147 oraz z 1993 r. Nr 96, poz. 440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Notariusz przechowuje u siebie oryginały aktów, testamentów i protokołów, odpisy dokonanych protestów oraz księgi notarialne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, a także w § 6 z okresu ostatnich dziesięciu lat; po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. Oryginały aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy protestów po upływie każdego roku oprawia się w porządku chronologicznym w jeden lub kilka tomów.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1666 z 2008 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1665 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1664 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1663 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1662 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1661 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1660 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1659 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1658 z 20082008-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1657 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1656 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1655 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1654 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1653 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1652 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1651 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1650 z 20082008-12-31

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Archiwizacja aktów notarialnych

  Kto i przez jaki okres zobowiązany jest do przechowywania aktów notarialnych?

 • Akta księgi wieczystej

  Jako wierzyciel chcę złożyć wniosek o odpis z akt księgi wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem mojej wierzytelności. Interesują mnie dokumenty dotyczące (...)

 • Umowa depozytu i depozytu nieprawidłowego

  Czym się różni umowa depozytu od depozytu nieprawidłowego - czy mógłbym dostać przykład - (chodzi o użyczenie konta) - czy np. depozyt nieprawidłowy byłby nawet (...)

 • Opłata za przechowanie w lombardzie

  Prowadzę działalność lombardową polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw. W wyniku wejścia ustawy antylichwiarskiej wiele lombardów stosuje teraz jako dodatkowe (...)

 • Ubezpieczenie prowadzących księgi rachunkowe

  Czy rozporządzenie ministra finansów z 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 554

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-27 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Monitor Polski 2002 nr 57 poz. 784

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski 2013 poz. 784

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.